Menu

Wojciech Niedbała

TO I OWO

IV SESJA RM WOJKOWICE

wojciechn2

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.z 2013 r. poz 594) zwołuję IV sesję Rady Miasta Wojkowice w dniu 14 stycznia 2015 r. (środa) o godzinie 16:00 w Urzędzie Miejskim w Wojkowicach ul. Jana III Sobieskiego 290 A /sala ślubów- nr. 18/

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie IV sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z I, II i III sesji Rady Miasta.

4. Informacja Burmistrza Miasta o istotnych sprawach dla gminy, zapytania radnych dot. przedstawinej informacji.

                                                                                           SESJA1

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) budżetu Miasta Wojkowice na 2015 rok

projekt uchwały nr 26/2015

b) Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wojkowice na lata 2015-2018

projekt uchwały nr 27/2015.

c) ustalenia wysokości rocznej dotacji podmiotowej na działalność Miejskiego Ośrodka Kultury w Wojkowicach na rok 2015.

projekt uchwały nr 28/2015

d) ustalenia wysokości rocznej dotacji podmiotowej na działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wojkowicach na 2015 rok

projekt uchwały nr 29/2015.

e) wyrażenie zgody na oddanie w dzierżawę dotychczasowemu dzierżawcy, nieruchomości stanowiącej część działki nr. 1056/2, obręb Żychcice o powierzchni 207 m2 , położonej przy ulicy Spokojnej w Wojkowicach.

projekt uchwały nr 30/2015

f)  wyrażenie zgody na oddanie w dzierżawę dotychczasowemu dzierżawcy, nieruchomości stanowiącej część działki nr. 1094/6, obręb Wojkowice o powierzchni 40 m, położonej przy ulicy Sucharskiego w Wojkowicach.

projekt uchwały nr 31/2015

g) wyrażenie zgody na oddanie w dzierżawę dotychczasowemu dzierżawcy, nieruchomości stanowiącej część działki nr. 1094/6, obręb Wojkowice o powierzchni 104 m, położonej przy ulicy Sucharskiego w Wojkowicach.

projekt uchwały nr 32/2015

h) uchylenie uchwały Nr.VI/30/2011 Eady Miasta Wojkowice z dnia 7 marca 2011 r.w sprawie trybu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

projekt uchwały nr 33/2015

i) trybu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

projekt uchwały nr 34/2015

j) Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Wojkowice na lata 2015-2020.

projekt uchwały nr 35/2015

k) zmiany uchwały Rady Miasta Wojkowice z dnia 5 listopada 2014 r. Nr. LVI.523.2014 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących  w Gminie Wojkowice w 2015 roku oraz zwolnień z tego podatku.

projekt uchwały nr 36/2015

7. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.

8. Wystąpienia mieszkańców uczestniczących w obradach rady.

9. Sprawy bieżące Rady

10. Zakończenie sesji.

© Wojciech Niedbała
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci