Menu

Wojciech Niedbała

TO I OWO

III SESJA RM WOJKOWICE ZWOŁANA

wojciechn2

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.z 2013 r. poz 594) zwołuję III sesję Rady Miasta Wojkowice w dniu 15 grudnia 2014 r. (poniedziałek) o godzinie 16:00 w Urzędzie Miejskim w Wojkowicach ul. Jana III Sobieskiego 290 A-sala ślubów.

pobrane

Porządek obrad:

1. Otwarcie III sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Informacja Burmistrza o istotnych sprawachdla Gminy, zapytania Radnych dot. przedstawionej informacji.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany uchwały Rady Miasta Wojkowice z dnia 5 listopada 2014 r. nr. LVI.523,2014 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w Gminie Wojkowice w 2015 r. oraz zwolnień z tego podatku,

projekt uchwały nr. 7/2014

b) zmian w budżecie Miasta Wojkowice na rok 2014,

projekt uchwały nr. 8/2014

c) wyrażenia zgodyna oddanie w dzierżawę, dotychczasowemu dzierżawcy nieruchomości stanowiącej część działki nr.1056/3 obręb Wojkowice o powierzchni 112 m², połłożonej przy ul Skłodowskiej-Curie w Wojkowicach,

projekt uchwały nr.9/2014

d) wyrażenia zgodyna oddanie w najem dotychczasowemu najemcy, nieruchomości stanowiącej część działki nr.1094/54 obręb Wojkowice o powierzchni 15 m², połłożonej przy ul Sucharskiego w Wojkowicach,

projekt uchwały nr. 10/2014

e) wyrażenia zgodyna oddanie w dzierżawę, dotychczasowemu dzierżawcy nieruchomości stanowiącej część działki nr.1094/6 obręb Wojkowice o powierzchni 90 m², połłożonej przy ul Sucharskiego w Wojkowicach,

projekt uchwały nr. 11/2014

f) wyrażenia zgodyna oddanie w dzierżawę, dotychczasowemu dzierżawcy nieruchomości stanowiącej część działki nr.1094/6 obręb Wojkowice o powierzchni 75 m², połłożonej przy ul Sucharskiego w Wojkowicach,

projekt uchwały nr.12/2014

g) określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola publicznego i oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej, dla których Gmina Wojkowice jest organem prowadzącym oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,

projekt uchwały nr.13/2014

h) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Wojkowice na rok 2015,

projekt uchwały nr.14/2014

i) powołania Komisji Gospodarki Komunalnej i ustalenia składu osobowego,

projekt uchwały nr.15/2014

j) powołanie Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej

projekt uchwały nr.16/2014

k) powołanie Komisji Spraw Społecznych i Bazpieczeństwa i ustalenia składu osobowego,

projekt uchwały nr.17/2014

l) powołanie Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa,

projekt uchwały nr.18/2014

m) powołanie Komisji Sportu i Kultury i ustalenie składu osobowego,

projekt uchwały nr.19/2014

n) powołanie Przewodniczącego Komisji Sportu i Kultury,

projekt uchwały nr.20/2014

o) powołanie Komisji do spraw budowy kanalizacji i ustalenie składu osobowego,

projekt uchwały nr.21/2014

p) powołanie Przewodniczącego Komisji do spraw budowy kanalizacji,

projekt uchwały nr.22/2014

5. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych,

6. Wystąpienia mieszkańców uczestniczących w obradach sesji,

7. Sprawy bieżące Rady.

8. Zakończenie sesji

W Niedbała

 

© Wojciech Niedbała
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci